Säkerhetsplanering

Säkerhetsplaneringen bygger på ett brett säkerhetsbegrepp där brott och störningar som förekommer i vardagen hindras på förhand i samarbete med den lokala gemenskapen. Polisen är en av de viktigaste aktörerna i detta arbete men ansvaret för att säkerheten och trivseln förbättras och upprätthålls hör till alla. Utöver att det i säkerhetsplanen fastställs projekt och planer som ska införas ses säkerhetsplanen som ett paraply som samlar ihop de redan existerande projekten, planerna och programmen.

Lokala säkerhetsplaner omfattar vid sidan av brottssäkerheten brand- och trafiksäkerheten, säkerheten under exceptionella förhållanden, olycksfall och olyckor. På detta sätt bildas en helhetsbild av den verksamhet som syftar till att upprätthålla och förbättra säkerheten i området. Detta ökar kontrollbarheten av säkerhetsarbetet, minskar överlappningar, säkrar informationsförmedlingen samt ger en möjlighet att i större omfattning uppfölja det arbete för säkerhet som utförts.

Det centrala syftet med denna webbplats är att stödja den lokala säkerhetsplaneringen som förverkligas i ett brett samarbete. På webbplatsen ges närmare information om säkerhetsplanering samt dess utveckling och nuläge i Finland. Därtill presenteras aktuella tyngdpunkter inom säkerhetsplaneringen på riksnivå. På webbplatsen finns också lokala, regionala och landskapsomfattande säkerhetsplaner. Dessa material finns för tillfället nästan enbart på finska.

Publicerad 7.3.2013