Etusivu » Työn tueksi » Työkaluja » Hot Spots

Hot Spots

Rikoksentorjunnan tärkeä lähtökohta on, että rikokset ja koettu turvattomuus eivät ole täysin sattumanvaraisia ilmiöitä. Yleensä sekä rikoksilla että turvattomuudella on paikallisyhteisössä enemmän tai vähemmän selviä säännönmukaisuuksia ja keskittymiä. Tietyt henkilöt, paikat ja kohteet ovat toisia riskialttiimpia. Rikollisuus ei myöskään jakaudu tasaisesti viikonpäiville tai vuorokaudenajoille. Kartoitus pyrkii muun muassa määrittämään tämän tapaisia keskittymiä ja säännönmukaisuuksia.

Rikokset, häiriöt ja onnettomuudet kasaantuvat usein selvästi sekä tekijä- ja uhritasolla että maantieteellisesti kaupunkien sisällä. Moniammatillisen yhteistyön järjestämiseksi ja toiminnan suunnittelemiseksi toimintaympäristöstä esille nousevien tarpeiden mukaisesti on kehitettävä ja otettava käyttöön yhteistyöhön osallistuvien toimijoiden yhteinen toimintamalli, jonka tuottaman tiedon pohjalta yhteistyössä suunnitellut toimenpiteet voidaan suunnata kohteisiin, joissa niiden tarve on suurin. Rikokset ja häiriöt kasaantuvat hyvinkin pienille alueille kaupunkien sisällä. Toimenpiteiden kohdistaminen suunnitelmallisesti ja ajallisesti oikein tehostaa niiden ennalta ehkäisevää vaikutusta.

Hot Spot – menetelmän tarkoituksena on toimia moniammatillisen yhteistyön yhteisenä työvälineenä, jolla kootaan tietoa ja paikallistetaan yhteiselle karttapohjalle mahdollisimman täsmällisesti kohteet, joille on kasaantunut sisäistä turvallisuutta ja sen tunnetta uhkaavia ilmiöitä kuten rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia ja niiden taustalla olevia syitä. Hot-spot -menetelmän käyttö mahdollistaa niiden alueiden löytämisen, joille ongelmat kasaantuvat. Se edistää ilmiöiden tunnistamista ja lisää eri viranomaisten tietoa tilanteesta laajemmin kuten esimerkiksi syistä, jotka vaikuttavat kasaantumisen taustalla. Tiedon kokoamisessa ja käsittelyssä otetaan huomioon yksilön suojaa koskeva lainsäädäntö ja sekä muut seikat, jotka estävät tietojen käyttämisen muussa kuin alkuperäisessä tarkoituksessa.

Viranomaiset ovat jo pitkään kartoittaneet ja analysoineet ilmiöitä oman tehtäväalueensa osalta. Hot Spot -toimintamallin tarkoituksena on koota vastuulliset toimijat ja näiden tuottama tieto yhteen ja kartoittaa tämän pohjalta kokonaisvaltaisemmin turvallisuuden kannalta keskeiset ilmiöt ja niiden sijoittuminen kaupungin alueelle. Työn pohjalta voidaan toimenpiteet kohdistaa alueille, joiden turvallisuutta on - perustellusti ja eniten - parannettava. Tärkeää on osoittaa ilmiöt ja kohdistaa ennalta ehkäisevä työ sekä muu toiminta oikeisiin kohtiin kaupungissa ja näin lisätä tilannetietoisuutta.

Hot Spoteilla on saattaa olla selkeitä ajallisia ja alueellisia piirteitä. Esimerkiksi häiriökäyttäytyminen saattaa kasaantua pienelle alueelle tiettyyn vuorokauden aikaan. Liitteenä olevassa kuvassa on esitelty Hot Spottien ajallisia ja alueellisia piirteitä ja esimerkkitoimenpiteitä.

Ajalliset ja alueelliset Hot Spotit (jpg, 0.35 Mt)


Vuosina 2009 ja 2010 sisäisen turvallisuuden ohjelman alaisuudessa valmistellussa kaupunkien turvallisuusohjelmassa annetaan seuraavat toimenpide suositukset hot spot -toimintamallin käyttöönotosta ja kehittämisestä:

 • Kehitetään viranomaisten tilannetietoisuutta. Korostetaan oikean tilannetietoisuuden
  merkitystä toiminnan ja resurssien ohjauksessa.
 • Toimintaympäristön tarkastelemiseksi, arvioimiseksi ja seuraamiseksi otetaan
  käyttöön Hot Spot -menetelmään perustuva työmenetelmä ja kehitetään sitä edelleen.
 • Työmenetelmän käyttöön liittyvät mahdolliset haasteet, kuten esimerkiksi tietojen
  käyttö julkisuudessa, tietoturvaan ja tietosuojaan sekä mahdollisten riskiryhmien ja
  -alueiden profilointiin liittyvät seikat, selvitetään ja päätetään yhteisistä toimintalinjauksista.
 
Julkaistu 18.3.2015