Etusivu » Turvallisuussuunnittelu » Julkaisuja

Julkaisuja

2014

Turvallisuutta harvassa? Tilanneraportti turvallisuudestaharvaan asutuilla alueilla
Sisäministeriön julkaisu 6/2014. Raporttiin on koottu tietoa harvaan asuttujen alueiden turvallisuustilanteesta, turvallisuuspalveluista ja koetusta turvallisuudesta käyttäen lähteinä olemassa olevaa viranomais- ja muuta tietoa. Perinteisten turvallisuusviranomaisten toiminnan lisäksi raporttiin on liitetty tietoja järjestöjen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta edistävästä toiminnasta. Raportin tavoitteena on tarkastella turvallisuutta kansalaisen, palvelujen käyttäjän näkökulmasta eikä palveluja tuottavan viranomaisen näkökulmasta. Raportin lopussa esitetään seitsemän suositusta, joiden toimeenpanolla turvallisuutta harvaan asutuilla alueilla voidaan lisätä.

2013

Kuntalaisen turvallisempi arki - Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta
Jokainen kunnanvaltuutettu vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen osallistumalla kuntaa koskevaan päätöksentekoon. Joskus päätökset liittyvät suoraan turvallisuuskysymyksiin. Joskus päätösten vaikutukset turvallisuuteen ovat välillisiä. Tässä oppaassa on kuvattu lyhyesti eräitä kuntalaisten ja kunnan turvallisuuden kannalta tärkeitä turvallisuuskysymyksiä eri näkökulmista.

2012

Tie turvallisempaan huomiseen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt.
Sisäasiainministeriön julkaisu 29/2012. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteisiin sisältyy useita hyviä käytäntöjä, joita jo toteutetaan eri puolilla Suomea. Toimenpiteisiin liittyviä hyviä käytäntöjä on yhteensä 32 kappaletta ja ne on koottu tähän julkaisuun.

Turvallisempi huominen - Sisäisen turvallisuuden ohjelma
Sisäasiainministeriö 26/2012. Kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten arjen turvallisuutta. Ohjelmassa on yhteensä 64 eri toimenpidettä ja sen pohjana ovat olleet asiantuntijaryhmien ehdotukset ja sen on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.


2011

Arjen turvaa yhteistyöllä - Ehdotus alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamalliksi
Sisäasiainministeriö 23/2011. Julkaisu sisältää ehdotuksen sisäisen turvallisuuden alueelliseksi toimintamalliksi, toimintamallin tavoitteet sekä keskeiset elementit, alueen toimijoiden roolit ja toimenpide-ehdotukset sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön edistämiseksi. Työryhmä ehdottaa, että aluehallintovirastot koordinoivat toimialueellaan sisäisen turvallisuuden alueellista yhteistyötä ja normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumista laajassa yhteistyössä muiden alueviranomaisten, maakuntaliittojen, kuntien, alueen järjestöjen ja kylätoiminnan sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa. Alueellisena yhteistyöelimenä toimii alueen valmiustoimikunta.

Turvallisuusyhteistyöllä tuloksia - Arvioita paikallisen turvallisuussuunnittelun tilanteesta 2011
Sisäasiainministeriö 22/2011. Raportissa on tarkasteltua turvallisuustilanteen nykytilaa ja tehty johtopäätöksiä tähän asti tehdystä työstä. Raportissa esitetään myös suosituksia jatkotyölle.


2010

Pelottomat puistot - kodikkaat korttelit, Kaupunkien turvallisuusohjelma
Sisäasiainministeriön julkaisut 33/2010. Sisäasiainministeriö asetti sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta 1.12.2009 hankkeen valmistelemaan kaupunkien turvallisuusohjelman. Valmistelussa oli mukana 16 Suomen suurinta kaupunkia asukasluvun perusteella valittuna. Hankkeen tehtävänä oli arvioida kaupunkien turvallisuustilannetta ja laatia tämän pohjalta ohjelma, jossa kuvataan yhteistyöhön perustuvia keinoja kaupunkien turvallisuuden edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on eri viranomaisten samansuuntainen toiminta turvallisuuden parantamiseksi oikein kohdistettuna ja ajoitettuna. Tämä saavutetaan siten, että kaupungin viranomaiset, poliisi ja pelastustoimi, valtion aluehallinto ja eri ministeriöt toteuttavat yhteisesti määriteltyjä toimintapolitiikkoja osana toimintansa suunnittelua, ohjausta ja päätöksentekoa ottaen huomioon kunkin kaupungin lähtökohdat ja erityispiirteet. Kaupunkien turvallisuusohjelman lähtökohtana on kunnallisen itsehallinnon kunnioittaminen ja siten ohjelmassa ei esitetä kaupunkien päätösvallassa olevien yksittäisten toimenpiteiden toimeenpanoa. Ohjelmassa linjataan neljä yhteistä toimintapolitiikkaa ja kuvataan eri toimijoiden roolit toimintapolitiikkojen toteuttamisessa. Toimintapolitiikat ovat: turvallisuutta edistävät yhteistyömallit, turvallisen elinympäristön luominen, väkivallan määrän vähentäminen sekä lasten ja nuorten turvallisuuden parantaminen. Lisäksi ohjelmassa esitetään toimia, joilla toimintapolitiikkojen toimeenpanoa voidaan edistää sekä valtakunnallisesti toteutettavia toimenpide-ehdotuksia kaupunkien turvallisuuden parantamiseksi.

Onnistumisen iloa - turvallisuuden hyviä käytäntöjä
Sisäasiainministeriön julkaisusarja 34/2010. Osana kaupunkien turvallisuusohjelman valmistelua koottiin kaupunkien turvallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä. Hyviä käytäntöjä toimittivat kaupungit, poliisilaitokset, pelastuslaitokset sekä järjestöt yhteensä 63 kappaletta.

Järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun -työkirja
Sisäasiainministeriön julkaisuja 4/2010. Työkirja on tarkoitettu turvallisuussuunnitteluun osallistuvien viranomaisten ja järjestöjen käyttöön. Se antaa vastauksia niihin kysymyksiin, jotka liittyvät viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöhön turvallisuussuunnittelun prosessissa sekä ideoita, miten yhteistyötä voidaan edelleen kehittää.

Lapset ja nuoret mukaan turvallisuussuunnitteluun. Kokemuksia ja malleja Päijät-Hämeestä
Sisäasiainministeriön julkaisuja 7/2010. Tähän raporttiin on koottu kokemuksia ja tuloksia toimista, joiden tarkoituksena oli kuulla lapsia ja nuoria ja ottaa heidän tarpeensa huomioon paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Lasten oikeuksien sopimuksessa on määrätty, että lapsia on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tämä toteutuu käytännössä varsin harvoin. Turvallisuussuunnittelussa ja turvallisuustyössä lasten ja nuorten ääni ei tule kuulluksi ellei asiaan kiinnitetä erityistä huomiota. Tässä raportissa on esitelty keinoja, joilla lasten ja nuorten näkemykset tulevat osaksi paikallista turvallisuustyötä.


2009

Etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien turvallisuus paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa
Sisäasiainministeriön julkaisut 29/2009. Työkirjan suosituksissa esitetään turvallisuussuunnittelu johdonmukaisena prosessina, jossa etniset vähemmistöt ja maahanmuuttajat osallistetaan mukaan turvallisuustyöhön. Tämän mukaan etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien rooli prosessissa on kahtalainen: osallistuva kanssatoimija ja turvallisuussuunnittelussa huomioitava kohde.

Turvallisuus harvaan asutuilla alueilla. Tilanneraportti 2009.
Sisäasiainministeriön julkaisuja 20/2009. Raportissa esitetään tilastoihin perustuvaa tietoa harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteen kehityksestä ja seikoista, jotka ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan kehitykseen. Raportti on koottu yhteistyössä sisäasiainministeriön ja lääninhallitusten kesken ja se toteutettu osana peruspalvelujen arviointia. Raportissa esitetään suosituksia viranomaisten välisen ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi, paikallisen turvallisuussuunnittelun edistämiseksi, tilastoinnin ja tietopohjan parantamiseksi, sopimuspalokuntien henkilöstön määrän turvaamiseksi, ikääntyneen väestön turvallisuudesta huolehtimiseksi, kattavien tietoverkkoyhteyksien varmistamiseksi, etäpalvelujen kehittämiseksi sekä ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi.


2008

Paikallisen turvallisuussuunnittelun tilannekatsaus 2008
Sisäasiainministeriön julkaisuja 26/2008. Paikallisen turvallisuussuunnittelun etenemistä seurataan säännöllisesti. Tilannekatsauksen 2008 kokoamista varten sisäasiainministeriö pyysi kirjeellä marraskuussa 2007 lääninhallitusten sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmiä kokoamaan tiedot turvallisuussuunnittelun etenemisestä kunkin läänin alueella. Tilannekatsaus on koottu läänien antamien tietojen pohjalta.

Neljä kertomusta turvallisuussuunnittelusta. Käytännön kokemuksia ja oppeja -työryhmäraportti.
Sisäasiainministeriön julkaisuja 8/2008. Raportissa kuvataan, miten vuonna 2006 vahvistetut turvallisuussuunnittelun uudet linjaukset on pantu toimeen neljän pilottihankkeen työssä. Pilottihankkeet ovat: (1) Alueellisen pelastuslaitoksen työn kehittäminen onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä; (2) Lähisuhde- ja perheväkivallan vähentämisen toimintaohjelman liittäminen osaksi paikallista turvallisuussuunnittelua; (3) Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö turvallisuussuunnittelussa; sekä (4) Seudullisen turvallisuusyhteistyön edistäminen.


2006

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut
Sisäasiainministeriön julkaisut 39/2006. Hankkeessa selvitettiin harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen nykytilaa, tulevaa kehitystä ja laadittiin kehittämisehdotuksia turvallisuuspalvelujen varmistamiseksi tulevaisuudessa erityisesti ottaen huomioon väestön ikääntyminen ja maan sisäinen muuttoliike.

Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen
Sisäasiainministeriön julkaisut 19/2006. Poikkihallinnolisen työryhmän laatima ehdotus seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämiseksi.

Parhaita käytäntöjä paikallistason julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä PATSU -loppuraportti
Sisäasiainministeriön julkaisut 40/2006. Hankkeen tarkoituksena oli edistää paikallisen tason turvallisuussuunnittelua selvittämällä olemassa olevia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön liittyviä parhaita käytäntöjä.


2003

Paikallinen turvallisuussuunnittelu, kumppanuus ja strateginen johtaminen -hanke
SM Poliisiosaston julkaisu 14/2003. Hankkeen tehtävänä oli edistää poliisihallinnossa painopistealueeksi asetettua turvallisuussuunnittelua.

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta
Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:1. Seurantaraportissa selvitettiin kansallinen rikoksentorjuntaohjelman suositusten toteutumista.


2001

Turvallisuussuunnitelmat 2001: Arviointiraportti
Sisäasiainministeriö. Poliisiosaston julkaisu 6/2002. Tämä oli ensimmäinen arviointitutkimus kansallisen rikoksentorjuntaohjelman suosituksesta paikallistasolla syntyneistä turvallisuussuunnitelmista. Siinä myös selvitettiin miten niiden laadinta on edistynyt Suomessa.


1999

Turvallisuustalkoot: Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma
Oikeusministeriön yleisen osaston julkaisuja 2/1999. Valtioneuvosto teki 4.3.1999 periaatepäätöksen kansalliseksi rikoksentorjuntaohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on luoda yhteinen toimintapolitiikka rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Tarkoitus on, että rikoksentorjuntaan osallistuvat valtiovallan ohella entistä tietoisemmin ja aktiivisemmin kunnat, elinkeinoelämä, kirkko, kansalaisjärjestöt sekä yksityiset kansalaisetkin. Ohjelman painopiste on paikallisessa rikoksentorjunnassa.

 
Julkaistu 12.6.2014